Nebezpečí stresu a psychické zátěže

dreamstimeextralarge_24014527Stres a psychická zátěž  je dnes nedílnou součástí moderního životního stylu a běžně s nimi přicházíme do kontaktu, aniž si to mnohdy vůbec uvědomujeme. Mnoho lidí se honí za kariérou, žije v rychlém tempu a pracovním nasazení a většině z nich nezůstává čas na aktivní odpočinek a relaxaci. Zanedbávána jsou také pravidla zdravého stravování, pohybu na čerstvém vzduchu atd. Proto nezanedbatelná část lidí trpí různými psychosomatickými problémy jako je frustrace, deprese či deprivace, které mají negativní vliv na zdraví člověka. Deprivace (strádání) je závažnější než frustrace, ke které dochází následkem takových životních situací, kdy člověku není dána příležitost k uspokojení jeho základní psychické potřeby pod delší dobu. U mladého člověka strádání má vliv především na utváření osobnosti.

Tak jako je individuální záležitostí schopnost vypořádat se s náročnými životními situacemi, stejně tak je to vypořádání se stresem. Dochází především ke změně v chování, nastupuje úzkost nebo deprese, ale také vztek nebo apatie. Zhoršuje se logické uvažování, koncentrace pozornosti a vtírají se negativní myšlenky. Při zvládání stresových situací člověk může reagovat pasivně, to znamená že se stáhne do sebe a uzavře se tzv. do ulity a problém prostě ignoruje a smíří se s tím, že cíle nebude dosaženo. Druhým typem je aktivní reakce na situace, kdy dotyčný mobilizuje síly, aby odolal stresu a hledá možnosti v různých řešeních, které povedou k dosažení cíle.

Lidský organismus za normálních okolností funguje harmonicky, to znamená, že je v rovnováze. V případě působení stresu dochází k narušení této rovnováhy a ta muže být vyrovnána pouze v případě, že člověk najde v sobě schopnost se s tímto stavem vyrovnat a uvědomí si závažnost situace.

Při procesu zvládání psychické zátěže  hrají významnou roli určité faktory, které mohou tuto situaci komplikovat nebo usnadnit. Faktory, které komplikují zvládání psychické zátěže, jsou rizikové a zvyšují narušení schopnosti člověka v oblasti emoční i sociální. Svoji roli zde mohou negativně sehrát i alkohol a drogy.

Dá se říci, že dnešní doba je spíše založena na materiální stránce, morálka, dobré vychování a úcta jednoho k druhému jako by se vytrácela nebo byla spíše na závadu. Stále se zvyšující tlak na některé jedince úzce pak souvisí s jejich psychikou, vnitřní rovnováhou i zdravým sebevědomím. Někteří z nich ale tlaky společnosti neunesou, zvláště pokud se jedná o ztrátu zaměstnání, rodinné či osobní problémy.

Ke mně do ordinace přicházejí pak lidé s úzkostnými stavy, záchvaty paniky, s fobiemi atd. Dosti časté jsou také bolesti hlavy, které jsou právě způsobeny psychikou a zde je velmi vhodná a úspěšná, jak již bylo zmíněno, akupunktura.